Наличието на тежки метали трябва да се провери заедно с допустимите стойности, които са установени в европейското законодателство. Максималните нива на тежки метали и някои други замърсители в храните, са определени в Регламент (ЕО) 1881/2006 и последващите изменения.

Настоящият регламент определя максималните допустими стойности на определени замърсители в храните, по-специално, за да защити здравето на най-чувствителните групите от населението, т.е. децата, възрастните хора и бременните жени.

Изброените по-долу замърсителите са в обхвата на Primoris:

  • микотоксини (афлатоксини, охратоксин А, фузариум токсини, патулин и цитринин ...),
  • метали (олово, кадмий, живак, неорганичен калай),
  • 3-монохлорпропан-1,2-диол (3-MCPD),
  • диоксини и диоксиноподобни тип полихлорирани бифенили (ПХБ),
  • полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ),
  • меламин,
  • ерукова киселина,
  • нитрати.

Други свързани директиви и регламенти на ЕС: